Anorganická chemie I, II

 

Jako pomocné studijní materiály pro studium Anorganické chemie I a II jsou pro vás připraveny prezentace ve formátu *.pdf. Materiály však v žádném případě nekompenzují přednášky samotné ani nanahrazují skripta, slouží pouze k oživení vašich znalostí. Otevření dokumentu vyžaduje heslo, které se dozvíte na přednáškách od vašeho vyučujícího. Dalšími studijními materiály pro přednášku Anorganické chemie I a II je i on-line verze skript a tatáž skripta ve formátu *.pdf (opět vyžaduje heslo).

Důležité rady a upozornění:

  1. Pro prohlížení dokumentů *.pdf je potřeba mít nainstalovaný Acrobat Reader, který je možné si bezplatně stáhnout (vyžadována je pouze registrace) na adrese www.adobe.com.

  2. Prezentace jsou optimalizovány pro rozlišení 1024x768 a 256 barev a otevírají se ve "fullscreenovém" módu. Pro procházení prezentace stránku po stránce je nejlepší použít "pravou šipku" na klávesnici.

  3. Vzhledem k častým úpravám je možné, že verze těchto prezentací nejsou zcela aktuální.

  4. Jakékoliv komerční využívání a šíření těchto materiálů a i jejich jednotlivých částí bez souhlasu autora je zakázáno.

Anorganická chemie I

Úvodní přednáška - původ a distribuce prvků ve vesmíru a na Zemi, nástin historického vývoje chemie, chemická periodicita, obecná charakteristika přechodných a nepřechodných kovů, polokovů a nekovů, krystalová struktura kovů, daltonidy a berthollidy, intersticiální sloučeniny a směsné krystaly.
intro.pdf, 0.5 MB
 

slide
 

Vodík - izotopy, jaderné izomery divodíku, typy binárních sloučenin vodíku.
intro.pdf, 0.2 MB
 

slide
 

Alkalické kovy - hydridy, oxidy, peroxidy, hyperoxidy, ozonidy, halogenidy a hydroxidy, alkalické soli oxokyselin, komplexní a organokovové sloučeniny, alkalidy.
alkal.pdf, 0.4 MB
 

slide
 

Beryllium, hořčík a kovy alkalických zemin - hydridy, karbidy, nitridy, oxidy, halo genid a, hydroxidy, soli oxokyselin, podstata krasových jevů, tvrdost vody, Grignardova činidla, komplexní a organokovové sloučeniny.
zemin.pdf, 1.3 MB
 

slide
 

Bor - bor, boridy, borany a vazba v nich, karborany a metaloceny, oxidy, sulfidy, halogenidy, oxokyseliny, boritany a peroxoboritany, BN-sloučeniny.
bor.pdf, 1.3 MB
 

slide
 

Hliník - binární sloučeniny, smíšené oxidické fáze, Na-β-alumina, hydroxidy a oxidhydroxidy, soli oxokyselin, komplexní a organokovové sloučeniny.
alum.pdf, 2.6 MB
 

slide
 

Uhlík - alotropy, sloučeniny grafitu, uhlovodíky, karbidy, oxidy, halogenoderiváty, freony, teflon, oxo-, peroxo- a thiokyseliny a jejich deriváty, CN-, OCN- a SCN-sloučeniny.
carbo.pdf, 1.5 MB
 

slide
 

Křemík - silany, silicidy, karbid, oxidy, halogenidy, oxokyseliny, křemičitany a hlinitokřemičitany a jejich struktura, skla, siloxany a silazany.
silic.pdf, 0.5 MB
 

slide
 

Dusík - amoniak a soli amonné, chemie kapalného amoniaku, deriváty amoniaku, hydrazin, azoimid a azidy, oxidy, oxokyseliny, jejich soli a deriváty, nitro- a nitritosloučeniny.
nitro.pdf, 1.1 MB
 

slide
 

Fosfor - fosfany a fosforany, fosfidy, oxidy, sulfidy, halogenidy, oxokyseliny, jejich soli a deriváty, PN-sloučeniny.
phos.pdf, 1.8 MB
 

slide
 

Kyslík - typy a struktura oxidů, voda, peroxid vodíku.
oxyg.pdf, 0.2 MB
 

slide
 

Síra - sulfán, polysulfány, sulfidy a polysulfidy, oxidy, halogenidy, oxokyseliny a jejich deriváty, SN-sloučeniny, polykationty síry, komplexní sloučeniny.
sulph.pdf, 0.5 MB
 

slide
 

Halogeny - halogenovodíky a halogenidy, fluoridy kyslíku, oxidy ostatních halogenů, oxokyseliny, jejich soli a deriváty, interhalogenové sloučeniny a ionty.
halo.pdf, 1.9 MB
 

slide
 

Anorganická chemie II

Vzácné plyny - klathráty, fluoridy, oxidy a oxokyseliny xenonu.
nogas.pdf, 4.4 MB
 

slide
 

Gallium, indium a thallium - hydridy, oxidy, halogenidy a hydroxidy v oxidačních stavech I a III, komplexní a organokovové sloučeniny.
gaintl.pdf, 0.8 MB
 

slide
 

Germanium, cín a olovo - hydridy, oxidy, halogenidy a hydroxidy v oxidačních stavech II a IV, komplexní a organokovové sloučeniny.
gesnpb.pdf, 2.9 MB
 

slide
 

Arsen, antimon a bismut - hydridy, oxidy, sulfidy a halogenidy v oxidačních stavech III a V, oxo- a thiokyseliny arsenu a antimonu, jejich soli a deriváty, soli bismutité a bismutičnany, komplexní a organokovové sloučeniny.
assbbi.pdf, 6.2 MB
 

slide
 

Selen, tellur a polonium - chalkogenovodíky, chalkogenidy, oxidy a halogenidy, oxo kyseliny, jejich soli a deriváty, komplexní sloučeniny.
sete.pdf, 1.9 MB
 

slide
 

Skandium, yttrium, lanthan a lanthanoidy - jednoduché, komplexní sloučeniny, aktinium a aktinoidy, jejich oxidy a halogenidy, aktinoidové kationty, komplexní a organokovové sloučeniny.
scylaac.pdf, 3.9 MB
 

slide
 

Titan, zirkonium a hafnium - oxidy a halogenidy v oxidačních stavech II až IV, komplexní a organokovové sloučeniny.
tizrhf.pdf, 0.8 MB
 

slide
 

Vanad, niob a tantal - oxidy a halogenidy v oxidačních stavech II až V, poly vanadičnany, niobičnany a tantaličnany, isopolyanionty, peroxosloučeniny vanadu, komplexní a organokovové sloučeniny.
vnbta.pdf, 0.4 MB
 

slide
 

Chrom, molybden a wolfram - oxidy a halogenidy v oxidačních stavech II až VI, chromany, molybdenany a wolframany, iso- a heteropolyanionty, peroxosloučeniny chromu, komplexní a organokovové sloučeniny.
crmow.pdf, 3.3 MB
 

slide
 

Mangan, technecium a rhenium - oxidy, sulfidy a halogenidy v oxidačních stavech II aľ VII, soli manganaté a manganité, manganičnany, manganany a manganistany komplexní sloučeniny.
mntcre.pdf, 2.4 MB
 

slide
 

Železo, kobalt a nikl - jejich oxidy, sulfidy, halogenidy a soli oxokyselin v oxidačních stavech II a III, železitany, železičitany a železany, karbonylové, kyanidové a sendvičové komplexy.
feconi.pdf, 2.8 MB
 

slide
 

Lehké a těžké platinové kovy - oxidy, sulfidy a halogenidy ruthenia a osmia v oxidačních stavech IV a VIII, rhodia a iridia v oxidačních stavech III a IV, platiny a palladia v oxidačních stavech II a IV, komplexní a organokovové sloučeniny.
ruos.pdf, 2.0 MB
 

slide
 

Koordinační sloučeniny - strukturní, názvoslovné a vazebné problémy, izomerie, mechanismy substitučních reakcí komplexů, trans-efekt.
cplx.pdf, 1.6 MB (bez animací)
cplx.zip, 4.2 MB (animace SNN1, SN2)
 

slide
 

Měď, stříbro a zlato - sloučeniny stříbra a mědi v oxidačních stavech I a II, sloučeniny zlata v oxidačních stavech I a III, komplexní a organokovové sloučeniny.
cuagau.pdf, 0.3 MB
 

slide
 

Zinek, kadmium a rtuť - sloučeniny v oxidačním stavu II, sloučeniny rtuťné, komplexní a organokovové sloučeniny.
zncdhg.pdf, 0.2 MB
 

slide
 

Role kovů v biologických systémech - železo, kobalt, chrom, molybden, měď, zinek, lithium, sodík, draslík, hořčík a vápník.
biomet.pdf, 0.7 MB
 

slide