Standardní věty s označením
specifické rizikovosti nebezpečných
látek a přípravků

 

dle přílohy č. 5 Nařízení vlády č. 25/1999 Sb.

Jednoduché R-věty

R 1Výbušný v suchém stavu
R 2Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení
R 3Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení
R 4Vytváří vysoce výbušné kovové sloučeniny
R 5Zahřívání může způsobit výbuch
R 6Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu
R 7Může způsobit požár
R 8Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár
R 9Výbušný při smíchání s hořlavým materiálem.
R 10Hořlavý
R 11Vysoce hořlavý
R 12Extrémně hořlavý
R 14Prudce reaguje s vodou
R15Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny
R 16Výbušný při smíchání s oxidačními látkami
R 17Samovznětlivý navzduchu
R 18Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem
R 19Může vytvářet výbušné peroxidy
R 20Zdraví škodlivý při vdechování
R 21Zdraví škodlivý při styku s kůží
R 22Zdraví škodlivý při požití
R 23Toxický při vdechování
R 24Toxický při styku s kůží
R 25Toxický při požití
R 26Vysoce toxický při vdechování
R 27Vysoce toxický při styku s kůží
R 28Vysoce toxický při požití
R 29Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou
R 30Při používání se může stát vysoce hořlavým
R 31Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami
R 32Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami
R 33Nebezpečí kumulativních účinků
R 34Způsobuje poleptání
R 35Způsobuje těžké poleptání
R 36Dráždí oči
R 37Dráždí dýchací orgány
R 38Dráždí kůži
R 39Nebezpečí velmi vážných nevratných účinků
R 40Možné nebezpečí nevratných účinků
R 41Nebezpečí vážného poškození očí
R 42Může vyvolat senzibilizacipřivdechování
R 43Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží
R 44Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu
R 45Může vyvolat rakovinu
R 46Může vyvolat poškození dědičných vlastností
R 48Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví
R 49Může vyvolat rakovinu při vdechování
R 50Vysoce toxický pro vodní organismy
R 51Toxickýpro vodní organismy
R 52Škodlivý pro vodní organismy
R 53Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
R 54Toxický pro rostliny
R 55Toxický pro živočichy
R 56Toxický pro půdní organismy
R57Toxický pro včely
R 58Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí
R 59Nebezpečný pro ozónovou vrstvu
R 60Může poškodit reprodukční schopnost
R 61Může poškodit plod v tělematky
R 62Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti
R 63Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky
R64Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka
R 65Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic
R 66Opakovaná expozice může způsobit vysoušení nebo popraskání kůže
R 67Vdechování par může způsobit ospalost a závratě

 
Kombinované R-věty

R 14/15Prudce reaguje s vodou za uvolňování extrémně hořlavých plynů
R 15/29Při styku s vodou uvolňuje toxický, extrémně hořlavý plyn
R 20/21Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží
R 20/22Zdraví škodlivý při vdechování a při požití
R 20/21/22Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití
R 21/22Zdraví škodlivý při stykus kůží a při požití
R 23/24Toxický při vdechování a při styku s kůží
R 23/25Toxický při vdechování a při požití
R 23/24/25Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití
R 24/25Toxický při styku s kůží a při požití
R26/27Vysoce toxický při vdechování a při styku s kůží
R 26/28Vysoce toxický při vdechování a při požití
R 26/27/28Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití
R 27/28Vysoce toxický při styku s kůží a při požití
R 36/37Dráždí oči a dýchací orgány
R 36/38Dráždí oči a kůži
R 36/37/38Dráždí oči, dýchací orgány a kůži
R 37/38Dráždí dýchací orgány a kůži
R 39/23Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování
R 39/24Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží
R 39/25Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití
R 39/23/24Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží
R 39/23/25Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků přivdechování apři požití
R 39/24/25Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití
R 39/23/24/25Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití
R 39/26Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování
R 39/27Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží
R39/28Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití
R 39/26/27Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků přivdechování apři styku s kůží
R 39/26/28Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití
R 39/27/28Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití
R 39/26/27/28Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinkůpřivdechování, styku s kůží a při požití
R 40/20Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování
R 40/21Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží
R 40/22Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při požití
R 40/20/21Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží
R 40/20/22Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků přivdechování apři požití
R 40/21/22Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží a při požití
R 40/20/21/22Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití
R 42/43Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží
R 48/20Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním
R 48/21Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží
R 48/22Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním
R 48/20/21Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží
R 48/20/22Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním
R 48/21/22Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním
R 48/20/21/22Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
R 48/23Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním
R 48/24Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží
R 48/25Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním
R 48/23/24Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží
R 48/23/25Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním
R 48/24/25Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním
R 48/23/24/25Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
R 50/53Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
R 51/53Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
R 52/53Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí