Standardní věty s pokyny
pro bezpečné nakládání s nebezpečnými
látkami a přípravky

 

dle přílohy č. 5 Nařízení vlády č. 25/1999 Sb.

Jednoduché S-věty

S1Uchovávejte pod uzamčením
S2Uchovávejte mimo dosah dětí
S3Uchovávejte v chladnu
S4Uchovávejte mimo obytnéobjekty
S5Uchovávejte pod ... (příslušnou kapalinu specifikuje výrobce a dovozce)
S6Uchovávejte pod ... (inertní plyn specifikuje výrobce a dovozce)
S7Uchovávejte obal těsně uzavřený
S8Uchovávejte obal suchý
S9Uchovávejte obal na dobře větraném místě
S12Neuchovávejte obal těsně uzavřený
S13Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv
S14Uchovávejte odděleně od ... (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce, dovozce a distributor)
S15Chraňte před teplem
S16Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení–Zákaz kouření
S17Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů
S18Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej otevírejte
S20Nejezte a nepijte při používání
S21Nekuřte při používání
S22Nevdechujte prach
S23Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly (příslušný výraz specifikuje výrobce, dovozce a distributor)
S 24Zamezte styku s kůží
S 25Zamezte styku s očima
S 26Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
S 27Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení
S 28Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím ... (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce a dovozce)
S 29Nevylévejte do kanalizace
S 30K tomuto výrobku nikdy nepřidávejte vodu
S 33Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny
S 35Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem
S 36Používejte vhodný ochranný oděv
S 37Používejte vhodné ochranné rukavice
S 38V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů
S 39Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej
S 40Podlahy a předměty znečistěné tímto materiálem čistěte ... (specifikuje výrobce a dovozce)
S 41V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy
S 42Při fumigaci nebo rozprašování používejte vhodný ochranný prostředek k ochraně dýchacích orgánů (specifikaci uvede výrobce, dovozce a distributor)
S 43V případě požáru použijte ... (uveďte zde konkrétní typ hasicího zařízení. Pokud zvyšuje riziko voda, připojte "Nikdy nepoužívat vodu")
S 45V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení)
S 46Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení
S47Uchovávejte při teplotě nepřesahující ... st.C (specifikuje výrobce a dovozce)
S 48Uchovávejte ve zvlhčeném stavu ... (vhodnou látku specifikuje výrobce a dovozce)
S 49Uchovávejte pouze v původním obalu
S 50Nesměšujte s ... (specifikuje výrobce a dovozce)
S 51Používejte pouze v dobře větraných prostorách
S 52Nedoporučuje se pro použití v interiéru na velké plochy
S 53Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce
S 56Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady
S 57Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí
S 59Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci
S 60Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad
S 61Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy
S 62Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení
S 63V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu
S 64Při použití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený při vědomí)

 
Kombinované S - věty

S 1/2Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí
S 3/7Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě
S 3/9/14Uchovávejte na chladném, dobře větraném místě odděleně od ... (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce a dovozce)
S 3/9/14/49Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném dobře větraném místě, odděleně od ... (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce a dovozce)
S 3/9/49Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě
S 3/14Uchovávejte na chladném místě, odděleně od ... (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce a dovozce)
S 7/8Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý
S 7/9Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě
S 7/47Uchovávejteobal těsně uzavřený, při teplotě nepřesahující ... st.C (specifikuje výrobce a dovozce)
S 20/21Nejezte, nepijte a nekuřte při používání
S24/25Zamezte styku s kůží a očima
S 27/28Při styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím ... (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce a dovozce)
S 29/35Nevylévejte do kanalizace, tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem
S 29/56Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady
S 36/37Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice
S 36/37/39Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
S 36/39Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít
S 37/39Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
S 47/49Uchovávejte pouze v původním obalu při teplotě nepřesahující ... st.C (specifikuje výrobce a dovozce)