DLS

 

Přístroj Zetasizer Nano od fy Malvern slouží k určení velikosti částic v roztocích (tzv. hydrodynamický poloměr) v rozsahu 1 - 10 000 nm. Pracuje na principu rozptylu světla (dynamic light scattering - DLS). Zdrojem záření je He-Ne laser (633 nm), na částicích v roztoku dochází k rozptylu fotonů (Rayleighův rozptyl) a toto rozptýlené záření je následně detekováno pod úhlem 173 °. Intenzita rozptýleného záření je spjata s velikostí částic pomocí Stokes-Einsteinova vztahu a lze ji matematicky převést na distribuční diagram velikosti částic. Samotné měření je velmi jednoduché a trvá řádově několik minut. Příprava vzorku je náročnější - pro správné měření totiž musí být splněno několik kriterií - nanočástice se v roztoku musí volně pohybovat Brownovým pohybem (nesmí sedimentovat ani agregovat s dalšími částicemi) a nesmí docházet k několikanásobnému rozptylu světla (koncentrace nesmí být příliš vysoká).

Přístroj Zetasizer Nano umí také změřit Zeta potenciál nanočástic v roztoku (povrchový náboj) na základě pohyblivosti nanočástic mezi dvěma elektrodami a určit tak jejich stabilitu. Pokud je Zeta potenciál příliš nízký, částice agregují a nejsou v roztoku stabilní, dochází k jejich sedimentaci.

Komentář k obrázku: Distribuční diagram velikosti částic nanoslitiny CuNi stabilizované oleylaminem v hexanu. Hydrodynamický poloměr 24 nm, TEM 10 - 15 nm. V tomto případě lze hovořit o dobré shodě výsledků.