Laboratoř vibrační spektroskopie

 

Laboratoř molekulové spektroskopie byla na katedře anorganické chemie zřízena již koncem 60. let. První přístroj, kterým byla vybavena, byl hranolový infračervený spektrometr UR 20. V následujících letech byl její "přístrojový park" doplňován a modernizován (1972 Ramanův spektrometr Ramalog 3 firmy SPEX, 1983 mřížkový infračervený spektrometr PE 783). V 80. letech, kdy její vybavení bylo možno považovat za moderní, byla laboratoř využívána nejen všemi katedrami chemie a některými pracovišti fyziky a geologie PřF MU, ale i dalšími VŠ pracovišti (VUT Brno, UK Bratislava). V druhé polovině 80. let sehrála významnou roli při "elektronizaci" tehdejší UJEP Brno. Díky spolupráci katedry s ÚVT MU se podařilo upravit (včetně programového vybavení) tuzemský mikropočítač SAPI 1 pro sběr a unifikované primární zpracování dat z infračerveného i Ramanova spektrometru a laboratoř byla proto deklarována jako vzorová pro zavádění této, tehdy nově nastupující techniky na ostatní pracoviště univerzity.

Z přístrojů pro měření infračervených absorpčních spekter jsou na oddělení anorganické chemie v provozu FTIR spektrometry IFS 28 (MIR oblast 4 000-400 cm-1, rozlišení 2 cm-1), IFS 55 Equinox (MIR (4 000-400 cm-1, rozlišení 0,5 cm-1) i NIR (15 000-4 000 cm-1, rozlišení 2,0 cm-1) a nejnovější spektrometr Tensor 27 firmy Bruker. Ke spektrometru IFS 55 Equinox je k dispozici Ramanův nástavec FRA 106/S s Nd:YAG laserem (vlnová délka emitovaného záření 1 064 nm, výkon 500 mW) jako zdrojem excitujícího záření, který umožňuje měření Ramanových spekter v oblasti 100-3 500 cm-1 s rozlišením lepším než 1 cm-1.Spektrometr Bruker Tensor 27 umožňuje měření IR spekter v oblasti 7500 cm-1 - 370 cm-1 s rozlišením lepším než 1 cm-1. Dále je vybaven modulem s MCS detektorem, který ve spojení s termickou analýzou umožňuje provádění experimentů TG/IR.

Bruker Tensor 27
Coupling TG/IR

Významnou měrou se laboratoř molekulové spektroskopie podílela i na rozvíjení spolupráce fakulty s průmyslovými podniky (Lachema Brno, Pramet Šumperk, EJF Brno), výzkumnými ústavy (VÚAnCh Ústí nad Labem, VÚMCh Brno, ÚJV Řež) i mimobrněnskými VŠ pracovišti včetně řady zahraničních. Prioritním úkolem po celou dobu její existence ovšem byla a je teoretická i praktická výuka studentů PřF MU, pro niž pracovníci laboratoře připravili i potřebné učební texty.