Laboratoř NMR

 

Nukleární magnetická rezonance (NMR) je založena na magnetických vlastnostech jader. NMR signál u makroskopického vzorku byl poprvé úspěšně pozorován v roce 1945. V letech 1949-1950 byl popsán chemický posun (δ) - vztah mezi chemickým prostředím a rezonanční frekvencí.

V roce 1951 bylo naměřeno 1H NMR spektrum ethanolu rozlišené na tři signály. Ve stejné době byla objevena i spin-spinová interakce jader. Tím byly dány základy pro využití NMR v chemii. V roce 1953 byl vyroben první NMR spektrometr. V roce 1969 se objevily první pulsní NMR spektrometry, což podstatně zvýšilo citlivost měření, umožnilo sledovat časové závislé jevy a položilo základ pro využití druhé dimenze (2D NMR).

Příklad časového průběhu 1H NMR spekter
 

V posledních desetiletích zaznamenala NMR nebývalý rozvoj jak v oblasti technické (supravodivé magnety, elektronika, počítače), tak oblasti měření různých typů spekter (vedle jednorozměrných (1D) spekter měření například různých dvourozměrných (2D) spekter) a softwarového zpracování dat.

Tato nedestruktivní a vysokorozlišovací (závisí na síle použitého magnetického pole) spektroskopie se stala hlavní a nepostradatelnou analytickou metodou jak v organické, tak anorganické chemii. Slouží pro identifikaci látek a studium jejich chování v roztoku a pevné fázi. Na našem oddělení se měří nejčastěji signály jader 31P, 19F, 29Si, 77Se a 11B vedle jader 1H a 13C (nejsledovanější v organické chemii). K dispozici jsou dva pulsní NMR spektrometry 300 a 500 MHz firmy Bruker. Oba spektrometry jsou vybaveny sondami BBFO, které umožňují měření jader ve frekvenčním rozsahu 31P-15N s 1H nebo 19F dekaplingem. NMR spektrometr je vybaven autosamplerem, který dokáže automaticky změřit až 24 vzorků a umožňuje měření v teplotním rozsahu −120 — +120 °C.

NMR spektrometr 300 MHz

NMR spektrometr 500 MHz

NMR laboratoř je umístěna v suterénu pavilonu A8 v místnosti 1S16.